MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DS. ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych utworzony został na podstawie Zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z 25 października 2006 r.

Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów, który zapewnia współdziałanie administracji rządowej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Do podstawowych zadań Zespołu należy m.in.: monitorowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym,  przedstawianie opinii i wniosków dla Rady Ministrów, opracowywanie projektów standardów i procedur w zakresie zwalczania terroryzmu, inicjowanie i koordynowanie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej, organizowanie współpracy z innymi państwami w zakresie zwalczania terroryzmu etc.

Skład gremium:

  1. przewodniczący – minister właściwy do spraw wewnętrznych;
  2. zastępcy – minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, a także Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych;
  3. sekretarz - osoba powołana przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  4. członkowie:

a) sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b) sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej,

c) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych lub osoba go zastępująca,

d) Szef Obrony Cywilnej Kraju lub jego zastępca,

e) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub jego zastępca,

f) Szef Agencji Wywiadu lub jego zastępca,

g) Szef Biura Ochrony Rządu lub jego zastępca,

h) Komendant Główny Policji lub jego zastępca,

i) Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca,

j) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępca,

k) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub jego zastępca,

l) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych lub jego zastępca,

m) Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub jego zastępca,

n) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub jego zastępca,

o) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub jego zastępca,

p) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub osoba go zastępująca,

q) Generalny Inspektor Informacji Finansowej lub osoba go zastępująca,

r) Szef Służby Celnej lub jego zastępca,

s) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub osoba go zastępująca.

 

 

 

  

  


Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.09.2011 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 28.10.2011 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 21.11.2011 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.12.2011 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 31.01.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.02.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.03.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.04.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 14.05.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 01.06.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.07.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 30.08.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 25.09.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 31.10.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.11.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 14.12.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 22.01.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.02.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.03.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 23.04.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 24.05.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 26.06.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 25.07.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.08.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 26.09.2013 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.10.2013 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 02.12.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.12.2013 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.01.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.02.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.03.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.04.2014 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 01.07.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 02.09.2014 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 25.09.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 17.10.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 04.12.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 11.12.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 23.01.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 26.02.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 26.03.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.04.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 28.05.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 02.07.2015 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 28.07.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 03.09.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.09.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.10.2015 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 02.12.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.01.2016 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 24.03.2016 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 23.06.2016 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 15.07.2016 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 09.09.2016 r.

 

 

  

  


 

 

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF