Rada Europy

Rada Europy

Działania Rady Europy w kwestii zapobiegania i zwalczania terroryzmu opierają się na trzech elementach: wzmacnianie działań prawnych przeciw terroryzmowi,  ochrona praw podstawowych oraz eliminacja źródeł terroryzmu. U podstawy tych działań leży założenie, że zwalczanie terroryzmu jest możliwe i konieczne z jednoczesnym poszanowaniem praw człowieka, podstawowych wolności i rządów prawa. Rola Rady Europy jako organizacji regionalnej polega przede wszystkim na ustanawianiu aktów prawnych (konwencje, protokoły, deklaracje) i stymulowaniu poszczególnych państw członkowskich do podejmowania niezbędnych kroków z punktu widzenia ustanowionych środków przeciwdziałania terroryzmowi. Rada Europy wspiera działania państw na rzecz implementacji Globalnej Strategii ONZ ws. Zwalczania Terroryzmu oraz stosownych rezolucji m.in. 1373 (2001 r.) i 1624 (2005 r.). Poza tym Rada Europy we współpracy z ONZ i OBWE, a także organizacjami regionalnymi na innych kontynentach m.in. OAS/CICTE, organizuje warsztaty szkoleniowe i konferencje oraz wydaje publikacje poświęcone walce z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością.

W ramach Rady Europy kwestiami walki z terroryzmem zajmuje się Komitet Ekspertów ds. Terroryzmu - The Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER). Do zadań CODEXTER należy koordynacja działań w obszarze przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu wewnątrz Rady Europy, ocena działań państw w tym obszarze (country profiles), wymiana informacji i doświadczeń w zakresie pomocy dla ofiar terroryzmu, ocena implementacji dokumentów międzynarodowych i wskazywanie ew. problemów i sposobów ich rozwiązywania, monitoring stanu ratyfikacji konwencji RE. Ostatni raport o Polsce pochodzi z lutego 2012 r.

W Radzie Europy istnieje stanowisko Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu. Do jego zadań należy koordynacja działań w ramach RE oraz w wymiarze krajowym i międzynarodowym w kwestii przeciwdziałania zjawiskom sprzyjającym rozwojowi terroryzmu, zapobiegania i zwalczania takich zagrożeń. Obecnie stanowisko Koordynatora zajmuje Iwan Koedjikov z Bułgarii.

Instytucją Rady Europy odpowiedzialną za zwalczanie finansowania terroryzmu i przestępczości finansowej jest Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Brudnych Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu - The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL).

 W maju 2005 r. w Warszawie odbył się III Szczyt Rady Europy, podczas którego podpisano m.in. Konwencję Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi - The Convention on the Prevention of Terrorism oraz Konwencję Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu - The Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism. Konwencja o Zapobieganiu Terroryzmowi jest dokumentem służącym wzmocnieniu wysiłków państw członkowskich w przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz zawiera odniesienia dotyczące ochrony i wsparcia ofiar terroryzmu. Przywódcy 46 państw przyjęli również Deklarację Warszawską i Plan Działania Rady Europy, w których znalazły się także zapisy odnoszące się do walki z terroryzmem oraz rozwoju zasad i mechanizmów zapobiegania i eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji, w tym antysemityzmu i islamofobii.

Źródło: MSZ

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

OCHRONA ANTYTERRORYSTYCZNA RP