Strona znajduje się w archiwum.

Agencja Wywiadu

Agencja Wywiadu uczestniczy w systemie antyterrorystycznym RP w związku z obowiązkiem realizacji zadań nałożonych na nią w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Zgodnie z zawartymi w niej regulacjami do zadań AW należy m.in.

  • "ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed (...) działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej";
  • "rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej";
  • "rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi (...)";
  • "prowadzenie wywiadu elektronicznego".

Realizując powyższe zadania AW monitoruje i analizuje działalność grup ekstremistycznych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP oraz polskich obywateli i obiektów za granicą. Uzyskiwane w toku tych działań informacje są gromadzone, przetwarzane, a następnie przekazywane kluczowym odbiorcom w państwie.

AW współdziała także z krajowymi jednostkami odpowiedzialnymi za zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym oraz ich zwalczanie, przede wszystkim z ABW, MON, BBN, SWW, SKW, SG, MSZ, BOR oraz Policją. W ramach tej współpracy bierze udział m.in. w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

OCHRONA ANTYTERRORYSTYCZNA RP